LOAY HOAY LÚNG TÚNG

Ảnh: Sưu tầm


Tham nhũng nhơn nhơn sống đế vương
Nợ công cao ngất vỡ khôn lường
Loay hoay Nhà nước bèn tăng thuế
Lúng túng bộ ngành tính giảm lương
Quốc hội hô hào thu thất thoát
Quan gian ma mãnh dấu – vô phương
Ngân sách vừa chi vừa trả nợ
Cố thu, bèo bọt, khó trăm đường
27/10/2018
Tú Sụn