KÝ BẬY

Ảnh: Sưu tầm

KÝ BẬY
Đồng tiền thống trị phải buông lơi
Đặt bút chẳng cần nghĩ tới nơi
Nhắm mắt làm càn cho được lộc
Thẳng tay ký bậy miễn thu lời
Bọn tham cứ thế mà hoan hỉ
Ngân sách ra đi thấy rụng rời
Đất nước nghèo dần vì hối lộ
Quan tham giàu sụ mãi ăn chơi
29/6/2022
Tú Sụn