ÁO DÀI THẢM THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Ruột gan chẳng đánh mà đau*
Mất rồi truyền thống, mai sau còn gì
Cách tân quá đỗi lạ kỳ
Bỏ quần, phơi bẹn, cái chi cũng lòi
Ông Trời có mắt mà coi
Trần gian thoái hoá, giống nòi khuyết gen
….
Chỉ thằng ma mãnh nó khen
8/4/2018
Tú Sụn
* cadao