LÀM GIAN THANH MINH CŨNG GIAN*

Ảnh: Sưu tầm


Cột điện không cốt thép
Là đã bị ăn gian
Sản phẩm bị rút ruột
Công ty này dã man

Đã có người toi mạng
Do cột điện gãy đôi
Đã có nhà, xe bẹp
Do cột điện quá tồi

Gió chỉ mới cấp tám
Bị gãy hàng trăm cây
Chỗ gãy không có thép
Rồi giải thích bầy nhầy

Là cột dự ứng lực
Khi gãy sắt thụt vào?
Bê tông đâu phải mút
Đừng có nói tào lao

Và đây là lõi thép
Chứ không phải cao su
Thép làm sao co lại
Mà đi giải thích ngu

Chi phí thay cột điện
Hạch toán vào giá thành
Cuối cùng dân phải trả
Đúng là quá lưu manh
21/9/2020
Tú Sụn
* 30 phút bão: 253 cột điện bị hạ đo ván