THƯƠNG BINH GIẢ

Ảnh: Sưu tầm


Răng giả, chân giả và mắt giả
Đều được phép sử dụng cả đời
Tuy đồ giả nhưng mà đỡ khổ
Giờ thương binh giả lại lên ngôi

Thương binh giả nhưng mà hiệu quả
Được lĩnh tiền trợ cấp suốt đời
Nhiều chế độ ưu tiên ưu đãi
Được chăm lo không phải lôi thôi

Bé cái lầm mọi người trọng vọng
Bởi trót mang danh nghĩa thương binh
Còn thậm chí huênh hoang kiêu hãnh
Nào ngờ đâu trá bóng giả hình

Bởi người tham tìm đường chạy chọt
Và quan tham liếm láp làm càn
Nên đẻ ra nhiều thương binh giả
Gần sáu trăm chỉ mới Nghệ An

Và còn nữa khắp trên cả nước
Nếu tìm ra vô số cơ man
Tiền trợ cấp chi ra vô nghĩa
Thật chưa xong, mà lại nuôi gian

Còn lắm người là thương binh thật
Vì hồ sơ thất lạc, nhiêu khê
Đành ngậm đắng trông chờ xét duyệt
Sống qua ngày, tàn tật thảm thê

Cũng vì bọn tham lam, tham nhũng
Đã gây ra bao cảnh bất công
Cần truy xét lôi ra mà xử
Cho công bằng, bình đẳng cộng đồng
4/8/2018
Tú Sụn