THU THÊ LƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Lòng này u ẩn với trời thu
Cỏi tạm xem ra đã mịt mù
Sương xuống triền sông màu ảm đạm
Mây vờn đỉnh núi bóng âm u
Thương thân trí khổ luôn hành hạ
Nhớ bậu lòng đau mãi ngục tù
Phận số an bài đành chấp nhận
Thê lương sống đợ chút tàn thu
19/8/2020
Tú Sụn