ĐỒ RÁC RƯỞI *

Ảnh: Sưu tầm


Thế mà nó đã làm cán bộ
Nó ăn trên ngồi trốc lâu nay
Đồ rác rưởi mà làm cán bộ
Loại mặt mo mặt mẹt mặt dày

Kém ý thức ngu lâu thật sự
Rác mà đem ra đổ vệ đường
Đúng là có cái đầu bả đậu
Nên hay làm bậy bạ khó lường

May mà ca me ra ghi được
Chứ không thì nó chối phăng ngay
Phạt ba triệu chưa là gì cả
Gô về làng bêu diếu mới hay

Thế mà nó đã từng cán bộ
Cán bộ gì ý thức quá tồi
Giữ môi trường văn minh sạch đẹp
Đổ rác cần đúng chỗ đúng nơi
22/11/2018
Tú Sụn
* Ông Nguyễn Quốc Trị