THAN ÔI NHIỀU CỤC

Ảnh: Sưu tầm

Nói như thức ăn đã được tiêu hoá
Thu không đủ bù chi cho chính mình
Nghe qua thì ai cũng sợ thất kinh
Đúng là vô phèng*, gây nên tai họa

Đó là hậu quả cơ chế cha chung**
Cũng là tàn dư các thế hệ khùng
Cớ chi sinh một trăm tám mốt cục
Đúng thật đây rồi, vô số cái ung

Nhân dân nghèo lắm, sưu cao thuế nặng
Thuế chồng lên thuế chỉ biết kêu trời
Phí chồng lên phí chỉ biết than ôi
Thiên đình đâu rồi làm ngơ sao đặng

Ngỡ rằng đóng thuế thu vào ngân sách
Ai ngờ người thu không thể đủ ăn***
Thập tử nhất sinh, dân chết nhăn răng
Đúng là sự đời sao mà lãng nhách

Đề nghị ông Bộ bỏ bớt cục đi
Chạm đến con người****không là cái chi
Tại sao vin cớ, cớ chi kỳ lạ
Tư lệnh ngành chi, quyền lực làm gì
19/4/2018
Tú Sụn
* Quân hồi vô phèng
** Cha chung không ai khóc
*** Xác nhận của Bộ trưởng :700 Chi cục thuế thu không đủ bù chi cho chính mình.
**** ý nói khó giảm biên chế vì đụng đến con người