BỈ ỔI

Ảnh: Sưu tầm


Cấu kết với doanh nghiệp
Trong giải toả đền bù
Tham nhũng hàng ngàn tỷ
Ra trước toà giả ngu
5/1/2020
Tú Sụn