TRÙM

Ảnh: Sưu tầm


TRÙM
Chỉ Bộ thôi mà thế lực kinh
Giương cao kiếm thép bất thình lình
Nhen lò thô bạo càng lay trụ
Đập chuột đang tâm suýt vỡ bình
“Mánh khoé con người như bạo chúa
Loài chồn ma mãnh bởi thành tinh”*
Làm trùm một thủa năng manh động
Thế thái e thay khó thấu tình
1/6/2024
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ