XÓT THƯƠNG CHO ĐỒNG ĐỘI

Ảnh: Minh hoạ

(Thủ vĩ ngâm)

Đứt ruột khi nhìn nó cắn răng
Mặt xanh da tái vết thương băng
Lính ta truy sát, đòn thù hiểm
Quân địch thập thò, thế trận căng
Đau lắm khó đưa về hậu cứ*
Thương nhiều ở lại ắt đau tăng*
Vẫn còn chảy máu chưa cầm được
Đứt ruột khi nhìn nó cắn răng
30/6/2021
Tú Sụn
* Phép đối Lưu thuỷ