ĐẠO ĐỨC GIẢ

Ảnh: Sưu tầm


ĐẠO ĐỨC GIẢ
Tác giả: Tú Xương
Hỏi lão đâu ta ? Lão ở Liêm
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai, non nước nghe chừng nặng
Chớp mắt trăng hoa, giả cách nhèm
Cũng đã sư mô cùng đứa trẻ
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá ?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.

(Hoạ bài ĐẠO ĐỨC GIẢ của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ĐẠO ĐỨC GIẢ
Mặt gian mà lại tỏ ra liêm
Dạ sói lòng lang có biết “hem”*
Đạo đức trọng điều câu tách bạch
Gian manh coi nhẹ chuyện lèm nhèm
Bề ngoài xứng đáng cha cùng chú
Trong bụng thòm thèm chị cả em
Vỏ đỏ lòng đen là thế đó
Quơ quào tất tật chả cần khem
10/7/2021
Tú Sụn
* “Hem”: tiếng lóng của chữ “không”