NGANG TÀNG

Ảnh: Sưu tầm


Bố mày!!! mày ỷ con quan
Chớ đừng dở thói ngang tàng nghe chưa
Làm càn, làm bậy, làm bừa
Làm mây, làm gió, làm mưa với đời
Quyền ư ? Nay đã xưa rồi
Quan ư ? Cậy thế là tồi là ngu
Vi phạm pháp luật là tù
Là bị trừng trị cho dù con ai
Mày gây vạ gió tai bay
Mày là thằng Dũng con trai ông Biền
Bố mày dù có phép tiên
Cũng không cứu được thằng điên đánh người
Giờ đây thiên hạ họ cười
Con quan chi lạ, hổ ngươi cả dòng
Thân mày có cũng như không
Nuôi mày khôn lớn chẳng mong được gì
Người đời căm ghét khinh khi

25/11/2018
Tú Sụn