KHI LÍNH RA TRẬN

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ vĩ ngâm)

Xả thân khi Tổ quốc lâm nguy
Đạn réo bom rơi chẳng nghĩ gì
Chiến trận xông pha dù ác liệt
Tiền phương trụ bám dẫu nan nguy
Màu cờ thắm mãi là trên hết
Màu máu loang xa có tiếc chi
Lính chiến kiên cường không chiến bại
Xả thân khi Tổ quốc lâm nguy
29/6/2021
Tú Sụn