NỖI NHỤC CỦA QUỐC GIA

Ảnh: Sưu tầm


Thực tài lên tướng ắt cao sang
Tướng mua, tướng chạy ắt tồi tàn
Không chóng thì chày thành tội phạm
Không nhục nào bằng tướng mà gian

Hai mươi ông tướng phải vào lò
Đối với Quốc gia một nỗi lo
Đã tướng rồi mà còn mục ruỗng
Huống hồ phọt phẹt giữ được cho

Thật quá ê chề với nước ta
Lịch sử chưa từng có xảy ra
Ô danh cấp tướng thành thông lệ
Thực là nỗi nhục của Quốc gia
9/9/2019
Tú Sụn