ĂN DÀY

Ảnh: Sưu tầm


ĂN DÀY
Nhiêu khê dân chúng phải tàn đời
Ngắn cổ không kêu được tới trời
Oan trái tủi thân sinh bất mãn
Trớ trêu tuyệt vọng phải chơi vơi
Ăn dày người khổ thêm cùng cực
Móc túi kẻ nghèo đến tả tơi
O ép việc thường còn gạ gẫm
Nhẫn tâm bóc lột dễ như chơi
16/6/2022
Tú Sụn