SUY GIẢM SỨC CHIẾN ĐẤU

Ảnh: Sưu tầm


Ban thường vụ thành uỷ
Thành phố Hồ Chí Minh
Họp đề xuất kỷ luật
Đồng chí Cang của mình

Đã nâng lên đặt xuống
Thấy vi phạm sờ sờ
Trung ương đã kết luận
Nên không thể làm ngơ

Bèn miễn cưỡng bỏ phiếu
Kết quả đúng ý đồ
Có nhiều phiếu cảnh cáo
Bụng mừng thầm, hoan hô

Đã vi phạm nghiêm trọng
Phải thẳng thắn đấu tranh
Phải đề nghị truy tố
Cớ sao lại loanh quanh

Cả một ban thường vụ
Đều thiên vị bao che
Suy giảm sức chiến đấu
Kỷ luật vậy ai nghe
21/11/2018
Tú Sụn