CHỜ DỊCH ĐẾN ĐỂ ĐÓNG CỬA TRƯỜNG HỌC*

Ảnh: Sưu tầm


Giám đốc Sở Y tế
Thành phố Hồ Chí Minh
Là người ngoài hành tinh
Đến chỉ đạo chống dịch

Công văn khẩn ban hành
Có hai trẻ bị bệnh
Thì mới thực hiện lệnh
Đóng cửa lớp cách ly

Trình độ Giám đốc Sở
Trình độ tờ i ti
Có dịch mới cách ly
Đó mới là phòng bệnh

Trong khi khắp cả nước
Đang lo lắng rối bời
Phòng lạnh ông cứ ngồi
Phán ra lời dở ẹc

Ông ngồi chờ dịch đến
Để được đóng cửa trường
Một trí tuệ bất thường
Ai mà không lên án
14/2/2020
Tú Sụn
* “Theo đó, Sở Y tế thông báo sẽ thực hiện đóng cửa tạm thời lớp học trong trường hợp có từ 2 trẻ trở lên mắc bệnh trong vòng 7 ngày và kết quả khảo sát dịch tễ cho thấy có khả năng lây lan.”