HÌNH NỘM

Ảnh: Sưu tầm


(Bài thơ của vua Lê Thánh Tông)
NGƯỜI BÙ NHÌN
Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ
Vốn lòng vì nước há vì dưa
Xét soi trước mặt đôi vừng ngọc
Vùng vẫy trên tay một lá cờ
Dẹp giống chim muông xa phải lánh
Dể quân cầy cuốc gọi không thưa
Mặc ai nhảy nhót đường danh lợi
Ơn nước đầm đìa hạt móc mưa

(Hoạ bài NGƯỜI BÙ NHÌN của vua Lê Thánh Tông)
HÌNH NỘM
Quản lý bao la vạn bến bờ
Dân nghèo ngày tháng mắm và dưa
Quan trên chễm chệ hô hô gió
Lính dưới lon ton vẫy vẫy cờ
Nói mãi thằng to không đáp ứng
Chán rồi người nhỏ chẳng thèm thưa
Trời cao đất rộng còn chi tá
Thành mãi bần dân đội nắng mưa
2/7/2021
Tú Sụn