BỊP BỢM

Ảnh: Sưu tầm


BỊP BỢM
To đầu cũng đã chịu bôi vôi
Chóp bu nghiên cứu thịt hết rồi
Lươn lẹo đê hèn cùng kẻ cả
Gian manh bịp bợm với bề tôi
Làm tiền gai mắt bao thằng bẩn
Công bố trái tai một bọn tồi
Lừa dối keo này tầm thế kỷ
Quan tham lũng đoạn vẫn trên ngôi
1/6/2022
Tú Sụn