GỞI ANH VINH*

Ảnh: Sưu tầm


Đích danh anh là quan gian
Ăn nói ngang tàng cả nước đều khinh
Gian lận điểm cố thanh minh
“Ai gắp điểm bỏ con mình” quá ngoa!
Bổ nhiệm quan toàn trong nhà
Tám người ruột thịt đều là quan to
Làm bí thư cả họ no
Lãnh chúa của Đảng để lo một vùng
Người dân khổ nhọc bần cùng
Mà anh thây kệ lạnh lùng mặc bây
Chín năm ngồi ghế cao dày
Một “gia đình trị” một bầy sói lang
Toàn là quan dốt, quan gian
Hành dân hại nước vô vàng éo le
Bao người mắt thấy tai nghe
Đảng tha, Đảng đã gọi về Trung ương
Câng câng! Anh vẫn như thường
Là tôi! Lỗ nẻ tìm đường mà chui!
6/8/2020
Tú Sụn
* Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.