CHƠI VƠI

Ảnh: Sưu tầm

CHƠI VƠI
Hộ nghèo bềnh vững sống khô môi
Chính sách ban ra thực hiện tồi
Xế hộp duyệt luôn phần rách nát
Nhà lầu xét được xuất tả tơi
Vợ con ghế xếp luôn ưu ái
Cháu chắt nhà quan được hưởng lời
Danh sách bần hàn đem đút tủ
Đói thì hoàn đói tiếp chơi vơi
24/6/2022
Tú Sụn