LỜI CÔ ĐÀO LỰU

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ


TẶNG CÔ ĐÀO LỰU
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Ngày xưa Lựu muốn lấy ông,
Ông chê Lựu bé, Lựu không biết gì.
Bây giờ Lựu đã đến thời,
Ông muốn lấy Lựu, Lựu chê ông già
Ông già ông khác người ta,
Những cái nhi nhắt, ông ma bằng mười.

(Cảm tác nhân đọc bài TẶNG CÔ ĐÀO LỰU của Nguyễn Khuyến)
LỜI CÔ ĐÀO LỰU
Nếu mà Lựu trót lấy ông
Thì cái nhi nhắt ông không bằng người
Nói ra lại thấy hổ ngươi
Chứ già, già cả kêu trời cũng thua
Ông à, ông chớ có đùa
Địch đâu lại nỗi cố cua làm gì
13/7/2021
Tú Sụn