SÔNG XUÂN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Mù sương nhờn nhợt rải ven đồng
Sóng nước lăn tăn gợn ngược dòng
Bến đục rêu phong thành cổ độ
Đường trơn cỏ lấp hoá triền sông
Con đò chở nắng tìm xuân mới
Lữ khách dầm sương hứng gió đông
Sỏi đá chơ vơ ghềnh chảy xiết
Phù sa mệt mỏi cuốn theo dòng
7/3/2020
Tú Sụn