TUỲ TIỆN

Ảnh: Sưu tầm


Người dân ở huyện Quảng Ninh
È cổ đóng phí, bất bình thay trâu
Con trâu nếu hiểu cũng rầu
Vì sao cọng cỏ hè nhau thu tiền
Cỏ là cỏ của thiên nhiên
Chứ đâu của mấy lão điên, lão khùng
Đất đai xác định của chung
Lí gì thu phí lạ lùng lắm thay
Đúng là cái thói cướp ngày

8/8/2018
Tú Sụn