MỎI MÒN-MÒN MỎI

Ảnh: Sưu tầm

MỎI MÒN
Hoài thương quý mến mỏi mòn trông
Đợi miết qua hè đến hết đông
Cay mắt khoé rưng từng ước vọng
Mặn môi châu rớm đã chờ mong
Ngày cùng lẻ bóng luôn sầu não
Tháng tận đơn thân lại nẫu lòng
Lay lắt tối trưa buồn sống tạm
Say men đắng rượu mãi cô phòng
3/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược:
MÒN MỎI
Phòng cô mãi rượu đắng men say
Tạm sống buồn trưa tối lắt lay
Lòng nẫu lại thân đơn tận tháng
Não sầu luôn bóng lẻ cùng ngày
Mong chờ đã rớm châu môi mặn
Vọng ước từng rưng khoé mắt cay
Đông hết đến hè qua miết đợi
Trông mòn mỏi mến quý thương hoài
3/11/2021
Tú Sụn

Bỏ 3 chữ cuối đọc xuôi:
Hoài thương quý mến
Đợi miết qua hè
Cay mắt khoé rưng
Mặn môi châu rớm
Ngày cùng lẻ bóng
Tháng tận đơn thân
Lay lắt tối trưa
Say men đắng rượu

Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi:
Quý mến mỏi mòn trông
Qua hè đến hết đông
Khoé rưng từng ước vọng
Châu rớm đã chờ mong
Lẻ bóng luôn sầu não
Đơn thân lại nẫu lòng
Tối trưa buồn sống tạm
Đắng rượu mãi cô phòng

Bỏ 3 chữ cuối đọc ngược từ dưới lên:
Mãi rượu đắng men say
Buồn trưa tối lắt lay
Lại thân đơn tận tháng
Luôn lẻ bóng cùng ngày
Đã rớm châu môi mặn
Từng rưng khoé mắt cay
Đến hè qua miết đợi
Mỏi quý mến thương hoài

Bỏ 4 chữ cuối đọc ngược từ dưới lên:
Rượu đắng men say
Trưa tối lắt lay
Thân đơn tận tháng
Lẻ bóng cùng ngày
Rớm châu môi mặn
Rưng khoé mắt cay
Hè qua miết đợi
Quý mến thương hoài