CÙNG TRÔI

Ảnh: Sưu tầm


CÙNG TRÔI
Gây ra nỗi khổ hại cho đời
Nước rọt dòng khan cảnh tả tơi
Phá núi triệt rừng xây thuỷ điện
Ngăn sông nâng đập nhận chìm đồi
Đồng khô lúa héo nên bừng cháy
Giếng cạn người lo đến sục sôi
Đã thế xả tràn theo lũ lụt
Dân trôi làng mạc cũng cùng trôi
25/6/2022
Tú Sụn