VẤN VƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


VẤN VƯƠNG
(Thập tự hồi văn sinh tứ cú)

Thương em nhớ mãi dạt dào hương
Mãi nhớ em thương dạ vấn vương
Vương vấn dạ thương em nhớ mãi
Hương dào dạt mãi nhớ em thương
13/11/2022
Tú Sụn
P/s: Chỉ dùng 10 từ đọc ngược thành 4 câu thơ.