BỞI VÌ

Ảnh: Sưu tầm


BỞI VÌ
Ước rằng dẹp sạch đám thiên lôi
Hòng để dân ta đỡ khổ thôi
Hết bọn vòi tiền luôn hiện hữu
Tiệt loài thụt két mãi đang ngồi
Lâu nay bị hại đau gần chết
Rồi sẽ chịu hành khổ tắt hơi
Đất nước hoà bình mà khốn đốn
Bởi vì guồng máy nứt làm đôi
18/6/2022
Tú Sụn