TRÔNG MONG

Ảnh: Sưu tầm


TRÔNG MONG
Ấm êm hoan hỉ cứ đầy vơi
Ác liệt gian nan đã hết rồi
Chờ đợi chủ trương hay xuất hiện
Ước mong quyết sách đúng ra đời
Đừng cho quan nhũng làm ra luật
Chớ để quan gian chỉ đạo trời
Có thế mới yên lòng nhất trí
Giữ gìn quan hệ giữa vua tôi
30/6/2022
Tú Sụn