NẾU ĐƯỢC

Ảnh: Sưu tầm


NẾU ĐƯỢC
Giữ gìn quan hệ giữa vua tôi
Uy tín Đảng ta sẽ tuyệt vời
Quan chức hăng say làm chặt chẽ
Chính quyền nghiêm chỉnh bỏ buông lơi
Vì dân cống hiến nhiều sinh lực
Với nước hy sinh cả cuộc đời
Nếu được tình hình êm thấm mãi
Quê hương giàu đẹp lắm người ơi
30/6/2022
Tú Sụn