ĐẤU THẦU…

Ảnh: Sưu tầm


ĐẤU THẦU…
Nắm quyền cậy chức thuận vô song
Tham nhũng gian manh vẫn cứ hòng
Lắm kẻ cùm chân vì trái đắng
Bao thằng xộ khám bởi hoa hồng
Ăn gian táo bạo nhiều phi lí
Đội giá ngông cuồng lắm bất công
Hậu quả người dân đành gánh chịu
Đấu thầu lươn lẹo rối bòng bong
13/2/2022
Tú Sụn