TRUYỀN THÔNG QUÁI LẠ

Ảnh: Sưu tầm


Nửa đêm súng đạn nổ ầm ầm
Vân vi tự hỏi hỡi Đồng Tâm
Lá đa im bặt vô âm tín
Lá cải xôn xao cố rì rầm
12/1/2019
Tú sụn