ANH CANG ĐƯỢC BAO CHE

Ảnh: Sưu tầm

Anh Nhân ngồi ghế Bí thư
Anh Cang làm phó kể từ anh Thăng
Anh Thăng trót nhỡ làm xằng
Phải đi bóc lịch anh Nhân thay vào
Sài thành đất rộng trời cao
Anh Cang làm bậy cớ sao vẫn dùng
Hai anh đều cố bao dung
Cho về ban sử to đùng oai phong
Đúng ra truy tố mọt gông
Rành rành tội nặng mà không nói gì
Anh Nhân đã rõ chi li
Mà anh như chẳng biết gì làm ngơ
Bao che nên cố thờ ơ
Hữu danh vô vị, ất ơ bá xàm
Bí thư anh chễm chệ làm
Cấp dưới nhũng nhiễu tham lam tày đình
Ai ai thấy cũng bất bình
Cớ gì anh cứ làm thinh mà nhìn
Lãnh đạo như anh ai tin
Phải chăng anh đã vị tình bao che
Hay là cùng cánh cùng phe
Ăn chia sòng phẳng nên dè mà cam
Bây giờ Cang bị tống giam
Nhân anh có hổ việc làm trước đây
Đảng giao trách nhiệm cao dày
Mà anh lãnh đạo bầy hầy là sao
Người ta nói anh tầm phào
Chứ anh Cang phải lật nhào từ lâu
22/6/2021
Tú Sụn