VỊNH CÁI CHÀY

Ảnh: Sưu tầm


VỊNH QUẢ MÍT
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
Quân tử có yêu xin đóng cọc
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay

(Hoạ bài VỊNH QUẢ MÍT của Hồ Xuân Hương – hoạ đảo vận)

VỊNH CÁI CHÀY
Cứng cứng tròn tròn nắm chắt tay
Mân mê cảm thấy ấm dày dày
Khi ưng cứ hãy đưa vào giã
Lúc chán xin đừng vứt gốc cây
4/7/2021
Tú Sụn