TẶNG VỢ QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ


TẶNG BÀ HẬU CẨM
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Nghĩ xem đẹp nhất ở làng Và,
Tiếc gọi rằng già cũng chửa già
Làn sóng liếc ngang đôi mắt phượng
Tóc mây rủ xuống một đuôi gà.
Nói năng duyên dáng coi như thể…
Đi đứng khoan thai thế cũng là…
Nghe nói muốn thôi, thôi chửa được,
Được làm dơ dở đã thôi a ?

(Hoạ bài TẶNG BÀ HẬU CẨM của Nguyễn Khuyến – hoạ nguyên vận – triệt hạ)
TẶNG VỢ QUAN THAM
Của cải, đất đai lắm thế và…
Trẻ trung chi nữa lũ bây già…
Cao lương mà hám luôn tìm yến…
Mỹ vị chưa bưa lại thích gà…
Chả phượng ngập mồm thì nói dở…
Nem công tít mắt cũng coi là…
Bạc tiền cắp được nhiều như nước…
Nhung lụa sang giàu mãi thế a…?
12/7/2021
Tú Sụn