KHÔNG CÓ LƯƠNG TRI*

Ảnh: Sưu tầm


Đất nước đang dịch bệnh
Người dân quá khó khăn
Nhà nước lo hổ trợ
Sách giáo khoa lại tăng

Nhà xuất bản tàn nhẫn
Không có chút lương tri
Người dân đang cùng cực
Tăng giá sách, nghĩa gì

Anh Nhạ thật đáng trách
Trong dịch anh im re
Giờ chúng tăng giá sách
Lại giả vờ không nghe
15/4/2020
Tú Sụn
* Trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, mọi cá nhân, tổ chức phải đồng lòng cùng cả nước. Tăng giá sách giáo khoa thời điểm này có liệu có hợp lý, nhân văn?