ĐỜI NGƯỜI

Ảnh: Sưu tầm


Đời người tựa áng phù vân
Trăm năm mộng ảo xoay vần hư không
Chu kỳ xuân hạ thu đông
Quyền năng con tạo khó lòng đổi thay
Nợ đời vay trả, trả vay
Càn khôn huyền bí, vận may chớ màng
Thiết chi quyền quý cao sang
Nệ chi bể khổ cơ hàn gieo neo
Thuận thì ngàn gió thông reo
Nghịch thì sóng dữ bọt bèo cũng cam
Điều lành lương thiện nên làm
Chớ vương thói ác tham lam, nợ đời
Trần gian cõi tạm thảnh thơi
Cửu nguyên an lạc, là nơi vĩnh hằng
12/7/2020
Tú Sụn