TÀ HUY

Ảnh: Sưu tầm

Tà huy như thể bóng tà huy
Muốn sống an nhiên sống có nghì
Ước được tương lai ngày cuối muộn
Mong cho hạnh phúc buổi tà huy
Miên trường trọn vẹn tình chung thuỷ
Vĩnh viễn không mang nghĩa bất nghì
Ở tuổi tà huy nhiều bệnh tật
Tà huy như thể bóng tà huy
12/5/2021
Tú Sụn