NHÂN DÂN LAO ĐỘNG

Ảnh: Sưu tầm


NHÂN DÂN LAO ĐỘNG
Chạy đôn chạy đáo khỏi đen đời
Ấy thế cuối cùng cũng tả tơi
Cơm bụi qua ngày ăn giữ xác
Nhà thuê tạm bợ sống cầm hơi
Rừng vàng có đó đâu còn hưởng
Biển bạc mà chi chẳng chút lời
Của cải gom về vùng thế lực
Nhân dân lao động mãi bời bời
29/5/2022
Tú Sụn