NGÓ KHÔNG QUEN

Ảnh: Sưu tầm


Ăn mừng chiến thắng thế sao
Cởi truồng cố đứng cho cao hơn người
Trăm mắt ngó, vạn chê cười
Hỏi rằng có phải là người thật không?
Tồng ngồng loã bướm, giơ mông
Dây thần kinh thẹn đứt tong đâu rồi
Nhân phẩm đạo đức đã tồi
Còn thêm não bé ôi thôi là hèn
Cảnh này nhục, ngó không quen

9/12/2018
Tú Sụn