CÒN ĐÂU LÂM SẢN…

Ảnh: Sưu tầm


Kiểm lâm cũng đi phá rừng
Lấy đâu ra gỗ mà mừng nữa đây
Trồng rừng thì mãi lắt lay
Phá rừng vẫn thế, hằng ngày diễn ra
Chính quyền chỉ biết kêu ca
Nhà nước chỉ đạo gọi là, chung chung
Bao nhiêu ngân sách bổ sung
Dối gian, khai khống lấy dùng cá nhân
Sinh ra đồi trọc, núi trần
Mưa sơ thành lũ, vô ngần thảm thương
Ngày xưa còn có lâm trường
Bây giờ lâm tặc mở đường kéo cây
Dưới là đá, trên là mây
Lơ thơ lùm dại, bụi dây gọi là
Rừng nên tài sản Quốc gia
Rừng cho lâm sản, hài hoà thiên nhiên
Bây giờ khắp cả mọi miền
Tìm đâu ra nữa rừng thiêng ngày nào
Lấy gì mà để hô hào
Phát triển chế biến! gỗ đâu bây giờ
Phải trồng rừng, rồi phải chờ
Mấy chục năm nữa, đừng mơ hão huyền
Tìm đâu ra được nhãn tiền
Mà thành mũi nhọn, mà tuyên hùng hồn
9/8/2018
Tú Sụn