TIÊU ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


TIÊU ĐỜI
Quan tham lũng đoạn vẫn trên ngôi
Cho đến hôm nay ghế mất rồi
Kế ấy dối gian cần loại bỏ
Tội này nghiêm trọng quyết trừ thôi
Trung ương sáng suốt nên hoàn hảo
Quốc hội công minh thật tuyệt vời
Đáng kiếp làm tiền thời dịch dã
Hại dân ắt phải đáng tiêu đời
7/6/2022
Tú Sụn