LOẠN TÂM LINH**

Ảnh: Sưu tầm


Tự xưng là chính pháp
Trụ trì chùa Ba Vàng
Truyền bá vong báo oán
Người dân quá hoang mang

Nơi đây đã dung túng
Cho mê tín dị đoan
Giải “oan gia trái chủ”
Làm ô uế Đạo tràng

Phật tử Phạm Thị Yến
Đầu têu trong chuyện này
Tuyên truyền và hù doạ
Bao người phải cầu ngay

Bày ra trò đóng kịch
Để lừa đảo lấy tiền
Hàng ngàn người mắc bệnh
Tưởng thật nên cả tin

Thầy trụ trì còn nói
Cúng giường để thoát nghèo
Nên người người tưởng thật
Cứ thế mà làm theo

Thu về chùa tiền tỷ
Đúng là loạn tâm linh
Đây là nhóm tà đạo
Giống như bọn âm binh

Cần nêu tên vạch mặt
Kẻ lợi dụng dị đoan
Để âm mưu trục lợi
Ở cửa chùa Ba Vàng
22/3/2019
Tú Sụn
** Trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định pháp thỉnh “oan gia trái chủ” là chính pháp… những gia đình nghèo khó càng phải nên cúng dường để có thể thoát nghèo