CHẠY

Ảnh: Sưu tầm


Quan chạy chức
Dân chạy ăn
Quan liếm sạch
Dân nhăn răng

Quan chạy quyền
Dân chạy chợ
Quan làm tiền
Dân ở đợ

Quan chạy tuổi
Dân chạy quanh
Quan tại vị
Dân bị hành

Quan chạy công
Dân chạy lũ
Quan lông nhông
Dân lãnh đủ

Quan chạy tội
Dân chạy xem
Quan bị nhốt
Dân e hèm
19/8/2020
Tú Sụn