ĐÚNG QUY TRÌNH

Ảnh: Sưu tầm

Làm gì cũng phải đúng quy trình
Bổ nhiệm lên lương có chứng minh
Hái trái cần trèo ngay tận ngọn
Cắm hoa hãy chọn đó là bình
Người dân muốn được luôn là lý
Quan chức thì không, cứ vị tình
Luồn lách ưu tiên con các cụ
Cho nên đâu có đúng quy trình
7/7/2021
Tú Sụn