XÚC PHẠM LÃNH ĐẠO PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM

Ảnh: Minh hoạ sưu tầm


Không biết ông này học đến đâu
Mà lời phát biểu thấy hơi sâu
Phải chăng lú lẫn nên quên luật
Hay là độc đoán đến mụ đầu
Lãnh đạo công minh đâu xúc phạm
Chính quyền liêm chính sẽ môn tâu
Hỏi ông Đại biểu tỉnh Ninh Thuận
Tự do ngôn luận để ở đâu ?
1/11/2018
Tú Sụn