LÊN VOI XUỐNG CHÓ

Ảnh: Sưu tầm


LÊN VOI XUỐNG CHÓ
Thật là nhục nhã quá người ơi
Bộ trưởng cũng vô khám đá ngồi
Lí nhí trước toà tâm rối loạn
Lom khom trên bục* lệ tuôn rơi
Lên voi đã thét gầm nhiều lúc
Xuống chó nên than tiếc một thời
Nhân quả tránh đâu cho thoát được
Tham thì nhận lãnh cảnh chơi vơi
29/6/2022
Tú Sụn
* Bục khai báo thay cho vành móng ngựa