GỞI ANH PHÚC

Ảnh: Sưu tầm

Thương anh khó xử lại năng làm
Tiếp quản cơ ngơi của lão tham
Chính phủ quan gian nhiều tựa nấm
Bộ Ngành quan dốt, lắm tay chàm
Gồng mình vì nước đâu tư lợi
Cố sức vì dân chứ chẳng ham
Tốt nhất là anh nên tống cổ
Đám quan dốt nát lại tham lam
31/7/2020
Tú Sụn