RÀNH MẠCH

Ảnh: Sưu tầm

RÀNH MẠCH
Hại dân ắt phải đáng tiêu đời
Bác tổng Bí thư quá tuyệt vời
Đá-ngọc rạch ròi luôn giám định
Thau-vàng rành mạch đã từng khơi
Cận thần lươn lẹo bằm ngay gốc
Công bộc trung trinh dụng suốt đời
Trong sạch Đảng ta là cấp bách
Duy trì chế độ đặng đầy vơi
8/6/2022
Tú Sụn